תנאי שימוש

משתמש/ת נכבד/ה,

השימוש בלשון זכר במסמך זה נעשה מטעמי נוחות בלבד, והאמור בו מתייחס באופן שווה לכל משתמשיו.

ברוך הבא לאתר "המחלקה להוראת המדעים" של המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע (להלן: "האתר" ו"המחלקה" בהתאמה). האתר מנוהל ומופעל בידי המחלקה וכולל מידע רב במגוון תחומים, לרבות קישורים לאתרי משנה של הקבוצות השונות הפועלות תחת המחלקה ולאתר מכון ויצמן למדע. בעצם כניסתך לאתר ו/או בביצוע פעולה בו, הנך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש באתר, המהווים הסכם בין המחלקה לבינך ("תנאי השימוש"), כי הנך מסכים לתנאים האלה ומאשר כי תפעל בהתאם להוראותיהם, כי תנאי השימוש יחייבו אותך לכל עניין ודבר וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המחלקה ו/או מי מטעמה, אלא ככל שהמחלקה הפרה את תנאי השימוש. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש, הנך מתבקש לצאת מהאתר ולא להשתמש בו ו/או בשירותיו.

 1. כללי
  • 1.1. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ולתחולתם. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה ולפעול על פיהם.
  • 1.2. המידע והתכנים באתר ניתנים כמות שהם, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המחלקה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר, מגבלותיו ו/או האפשרויות הקיימות בו, או בקשר עם התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
 2. שימוש הולם באתר
  • 2.1. הנך מתחייב לנהוג באחריות בשימוש באתר ולהתייחס בכבוד למבקרים אחרים באתר, למפעיליו ולכל גורם אחר העלול להיפגע משימושך באתר.
  • 2.2. השימוש באתר נועד למטרות חוקיות בלבד. אם המחלקה תגלה ו/או תחשוד כי אינך עושה שימוש הולם באתר, היא תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את שימושך בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר (או בחלקם), באופן מיידי וללא מתן הודעה מוקדמת.
 3. שימוש מוגבל / הגבלות בדיני זכויות היוצרים והקניין הרוחני
  • 3.1. תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו. המונח "תוכן" או "תכנים" כולל, אך לא מוגבל, לבסיסי הנתונים, עיצוב גרפי, מידע מכל מין וסוג, לרבות כתבות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות, בסרטונים, בתוכנת מחשב, במאגר מחשב, ו/או בקול, שיועמדו לרשות המשתמשים באתר, וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו של האתר.
  • 3.2. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ובתכנים הכלולים באתר, וכן שמות וסימנים מסחריים, הנם של המחלקה ו/או של צדדים שלישיים, שמהם קיבלה המחלקה רישיון שימוש כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
  • 3.3. אם אתה סבור כי האתר ו/או התכנים מפרים באופן כלשהו זכויות יוצרים בבעלותך, אנא הודע לנו על כך בהקדם האפשרי. השימוש בתכנים מוגבל לשימוש אישי וכן לשימוש למטרות הוראה/למידה  בלבד ואין לעשות בהם, או בחלקם, כל שימוש מסחרי או אחר בניגוד לתנאי השימוש, לרבות:
   • 3.3.1. לבצע קישור מהאתר או אל האתר לכל אתר המכיל תכנים פוגעניים;
   • 3.3.2. לבצע חדירה לחומר ו/או לקובצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים בניגוד להוראות חוק המחשבים, התשנ"ה-1995.
   • 3.3.3. לפרסם כל תוכן הפוגע ו/או העלול, לדעת המחלקה, לפגוע במוניטין ובשם הטוב של המחלקה, עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים ו/או להפר זכויות יוצרים של המחלקה, עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים ו/או להפר כל זכות אחרת של המחלקה, עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים.
 4. שימוש בתכני האתר מבלי לגרוע מהאמור במסמך זה, תנאי השימוש שיחולו באתר שם האתר יהיו כדלקמן:
  • 4.1. חומרים כתובים – תנאי השימוש בחומרים הכתובים בלבד (לא כולל תמונות/ סרטונים/ ויישומונים), אשר זכויות היוצרים שלהם שייכות למחלקה, ניתנות לשימוש אישי וכן לשימוש למטרות הוראה/למידה  בלבד. אין לעשות בהם, או בחלקם, כל שימוש מסחרי או אחר בניגוד לתנאי השימוש. יש לתת קרדיט בולט למחלקה בכל שימוש בחומרים אלו.
  • 4.2. תמונות – תנאי השימוש בתמונות יהיו כדלקמן:
   • 4.2.1. תמונות שאין עליהן ציון מקור, אשר זכויות היוצרים שלהן שייכות למחלקה, ניתנות לשימוש אישי וכן לשימוש למטרות הוראה/למידה  בלבד. אין לעשות בהם, או בחלקם, כל שימוש מסחרי או אחר בניגוד לתנאי השימוש.
   • 4.2.2. תמונות מאתר Shutterstock, אשר זכויות היוצרים שלהן שייכות לאתר Shutterstock, אסורות לשימוש והעתקה באופן מוחלט. התמונות האלו כוללות תמונות אצבע (Thumbnail – "תמונה קטנה" – גרסה מוקטנת של תמונה המסייעת בזיהוי התמונה והנושא), אלא אם צוין אחרת תחת תמונות האצבע, ותמונות שיצוין במפורש שהן מאתר Shutterstock.
  • 4.3. סרטונים
   • 4.3.1. תנאי השימוש בסרטונים המוטמעים באתר מתוך אתר YouTube – יהיו בהתאם לתנאי הרישיון המופיע באתר YouTube עצמו (creative commons או standard YouTube license) שאותם ניתן לראות באמצעות לחיצה על הכיתוב youtube שמופיע תחת כל סרטון.
   • 4.3.2. תנאי השימוש בסרטונים המוטמעים מאתרים אחרים, יש לבדוק באופן פרטני בהתאם לקישור שיופיע מתחת לסרטון או בסרטון ויפנה לאתר שממנו הוא נלקח ובמסגרתו יש לבדוק מה הם תנאי השימוש הרלוונטיים.
  • 4.4. יישומונים – (applet "אפליקציה קטנה" – משחקים ממוחשבים, הדמיות ממוחשבות). תנאי השימוש ביישומונים יהיו כדלקמן:
   • 4.4.1. יישומונים של פרוייקט PhET – בהתאם להפניה לאתר שממנו הם נלקחו – בדרך כלל רשיון ייחוס שיתוף זהה (Creative Commons) שאותם ניתן לראות באמצעות לחיצה על הקישור הבא המבהיר את תנאי הרשיון.
   • 4.4.2. יישומונים אחרים – יש לבדוק באופן פרטני בהתאם לקישור שיופיע מתחת ליישומון או ביישומון עצמו ויפנה לאתר שממנו הוא נלקח ובמסגרתו יש לבדוק מה הם תנאי השימוש הרלוונטיים.
  • 4.5. תכני קישורים (Links) ותכני משתמשים – האתר מציג קישורים לתכנים של אתרים אחרים וכן לתכנים שמקורם במשתמשי האתר. אין למחלקה כל שליטה על תכני האתרים האחרים ו/או על תכנים המתפרסמים על ידי המשתמשים באתר, והמחלקה אינה מציגה כל מצג בקשר לתוכנם.
  • 4.6. הנך מסכים בזאת כי עם כניסתך לכל אתר אחר תהיה כפוף לתנאי השימוש והמדיניות של אותו אתר, והאחריות לנהוג על פיהם תחול עליך בלבד. מובהר כי עצם הקישור לאתר או הצגת תוכן על ידי משתמש אינו מלמד על יחסי חסות ו/או שליחות ו/או על תמיכה בדעה ו/או הסכמה לעובדה המצוינת בהם. המחלקה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת על כך כי תוכן האתר המקושר מהימן, מלא או עדכני.
  • 4.7. ייתכן שהאתר יציע מנוע חיפוש שיאפשר למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט בכלל ובאתר בפרט. חלקו של המידע והתכנים הנזכרים לעיל אינם מתפרסמים על ידי המחלקה או מטעמה ואין ביכולתה של המחלקה לשלוט על תוכן הדברים המתפרסמים או לפקח עליהם.
 5. השימוש בשירותי האתר
  • 5.1. השירותים באתר מיועדים לשימוש פרטי בלבד ואינך רשאי לעשות באתר כל שימוש הקשור לפעילות מסחרית כלשהי, אלא אם קיבלת אישור מפורש בכתב ומראש מאת המחלקה. הנך מתחייב בזאת שלא לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי תנאי השימוש. המחלקה שומרת לעצמה את הזכות, מבלי שתהיה עליה חובה לעשות זאת:
   • 5.1.1. לערוך ולהסיר מהאתר כל מידע שלפי שיקול דעתה הבלעדי מפר את תנאי השימוש.
   • 5.1.2. לנקוט כל פעולה נגד משתמשים שלפי שיקול דעתה הבלעדי של המחלקה מפרים את תנאי השימוש ו/או עושים שימוש אסור באתר, לרבות להפסיק מתן שירותים, לחסום את הגישה לאתר ו/או לנקוט בהליכים משפטיים.
  • 5.2. המחלקה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מכל שימוש לרעה באתר על ידך ו/או על ידי כל צד שלישי. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל שימוש אסור כאמור שנעשה על ידך ומתחייב לשפות את המחלקה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 6. שירותים הטעונים רישום
  • 6.1. חלק מהשירותים באתר יהיו טעונים הרשמה, וייתכן כי במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי. בלא למסור את הנתונים המבוקשים, המחויבים לצורך השלמת הרישום, לא תוכל להירשם לשירותים אלו. על ידי ביצוע הרישום הנך מאשר כי הנתונים שתמסור יישמרו וישמשו את המחלקה, בכפוף להוראות הדין. ייתכן כי בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה שיזהו אותך בעת הכניסה לשירות. באחריותך לשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.
  • 6.2. המחלקה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית המחלקה לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. הגבלת אחריות ושיפוי
  • 7.1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, מובהר כי כתנאי יסודי להסכם זה אתה מסכים מפורשות כי השימוש באתר זה הוא על אחריותך האישית בלבד.
  • 7.2. המחלקה אינה מתחייבת שהגישה ו/או השימוש שלך באתר יינתנו כסדרם, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ו/או הפרעה, או שתתקבל תוצאה מסוימת מהשימוש באתר.
  • 7.3. השירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת ו/או עקיפה, למעט אחריות שלא ניתן לסייגה על פי הדין החל על תנאי השימוש או אחריות שהמחלקה נטלה במפורש.
  • 7.4. לא תהיה למחלקה כל אחריות כלפיך לכל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או מיוחד ו/או תוצאתי, וכן, לא תהיה המחלקה אחראית בגין כל הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
  • 7.5. המחלקה אינה אחראית לכל תוכן שיועלה לאתר על ידי משתמשיו, וכל העלאה של תוכן כאמור, לרבות תוכן שיש בעצם העלאתו בכדי להפר זכויות של צדדים שלישיים, תהיה באחריות המשתמש בלבד.
  • 7.6. האתר עשוי להציע תוכנות שאותן ניתן לטעון אל מחשבך האישי ו/או קישורים אל אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות אלה. אלא אם נאמר אחרת במפורש, המחלקה אינה מפתחת תוכנות אלה או בוחנת את טיבן, ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן ו/או על התאמתן לצרכיך או לדגם המחשב שברשותך. טעינת התוכנות אל המחשב שלך תעשה באחריותך המלאה והבלעדית והשימוש בהן כפוף לתנאי הרישיונות הנכללים בהן.
  • 7.7. הנך מתחייב לשפות את המחלקה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תהיה מחויב בשיפוי הגורמים הנזכרים לעיל בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם בידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.
 8. שינויים באתר והפסקת השירות
  • 8.1. המחלקה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו וכן את היקפם וזמינותם של השירותים בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מטבע הדברים שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי-נוחות, ולו זמנית. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המחלקה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  • 8.2. המחלקה רשאית לנתק, להגביל או להפסיק את השירותים באתר בכל עת, לרבות, אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה.
  • 8.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית המחלקה להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. ככל שהמחלקה תחליט על הפסקת מתן השירותים, תינתן על כך הודעה בעמוד הראשי של האתר זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק המחלקה את החומר והתכנים הכלולים באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן יהיה רשאית למחוק אותם בלא לשמור כל גיבוי מהם ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
  • 8.4. המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש של האתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי תנאי השימוש של האתר ייעשה על ידי עדכונם באתר, והשינוי יחייב אותך ממועד עדכונם באתר ואילך. המשך שימוש על ידך באתר מהווה הסכמתך לתנאי השימוש, כפי שעודכנו. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש המעודכנים באתר, הנך מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות בו ו/או בשירותיו כל שימוש.
 9. דין ומקום שיפוט על השימוש באתר יחולו דיני וחוקי מדינת ישראל בלבד. כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה ו/או הקשור לאתר ידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב-יפו.