על הפרויקט

הבעיה

הוראת המדעים נכשלת זה זמן רב – ולצערנו, רב מדי – בחיבור לחייהם של התלמידים, לתחומי העניין שלהם ולנושאים המעסיקים אותם. עשורים של מחקר הראו ירידה מובהקת במוטיבציה של תלמידים ללמוד מדע והידרדרות בעמדות שלהם על מדעים מסוף בית הספר היסודי ובמהלך חטיבת הביניים. עד גיל 14 ילדים רבים כבר מגבשים דעה ברורה שהמדעים אינם בשבילם. בו בזמן, לסוגיות חברתיות-מדעיות גלובליות כגון מגפות עולמיות, משבר האקלים והצטמצמות המגוון הביולוגי יש השפעה דרמטית על חייהם של תלמידים כבר היום, והן ימשיכו לעצב את חייהם גם בעתיד. בחרנו לכנות בעיות מורכבות אלו בשם "האתגרים הגדולים" (א"ג).

העיסוק של התלמידים בא"ג והחשש שלהם לעתידם הולך וגובר, ואף על פי כן הוראת המדעים בבתי הספר ממשיכה להתמקד בעקרונות מדעיים בעלי נגיעה מצומצמת בלבד לסוגיות החברתיות האקטואליות הללו – סוגיות בעלות היבטים מדעיים מובהקים.

בסקר שנערך לאחרונה בקרב 11,000 תלמידים מרחבי העולם, כמעט כל התלמידים הביעו רצון ללמוד על האתגרים הגדולים, אך רק מעטים דיווחו שניתנה להם הזדמנות לעשות זאת. אחד הביטויים של הפער הזה – בין הוראת המדעים לנושאים אקטואליים – הוא תנועת המחאה העולמית Fridays for Future, שעיקר פועלה ארגון שביתות בבתי ספר. במקום לראות בבית הספר מקום שעוסקים בו בא"ג ואף מחפשים להם פתרונות, התלמידים בוחרים לנטוש את הכיתות ולהשקיע את זמנם בעשייה שתשפיע על הבעיות המעצבות את עתידם.

פרויקט האתגרים הגדולים הוא השלב הראשון במיזם שמטרתו לארגן מחדש את הוראת המדעים בחטיבות הביניים סביב האתגרים הגדולים וסביב הרצון של התלמידים להיות ערים לנעשה בנושאים הללו ולפתח תחושת פעלנות (agency) בכל הנוגע אליהם.

במקום לנסות לסקור את כל העקרונות בכל תחום ידע, כפי שנעשה עד כה בהוראה המדעים בחט"ב, אנחנו מתמקדים רק ברעיונות הקריטיים להבנת האתגרים הגדולים בעולם שהתלמידים עתידים לרשת. כך נוכל לקדם את הוראת המדעים כדי להעניק לדור הבא של אזרחי העולם כלים יעילים שיאפשרו להם להבין ולהעריך את הסוגיות שישפיעו השפעה מכרעת על הסביבה שלהם ועל החברה שהם יחיו בה.

פרויקט האתגרים הגדולים הוא השלב הראשון במיזם שמטרתו לארגן מחדש את הוראת המדעים בחטיבות הביניים סביב האתגרים הגדולים וסביב הרצון של התלמידים להיות ערים לנעשה בנושאים הללו ולפתח תחושת פעלנות (agency) בכל הנוגע אליהם.

במקום לנסות לסקור את כל העקרונות בכל תחום ידע, כפי שנעשה עד כה בהוראה המדעים בחט"ב, אנחנו מתמקדים רק ברעיונות הקריטיים להבנת האתגרים הגדולים בעולם שהתלמידים עתידים לרשת. כך נוכל לקדם את הוראת המדעים כדי להעניק לדור הבא של אזרחי העולם כלים יעילים שיאפשרו להם להבין ולהעריך את הסוגיות שישפיעו השפעה מכרעת על הסביבה שלהם ועל החברה שהם יחיו בה.

הדרך להגשמת החזון הזה מתחילה מבניית בסיס רחב ואיתן. פרויקט האתגרים הגדולים שואף לפתח את הבסיס הזה, ואלה מטרותיו:

פיתוח שלוש יחידות א"ג בנות 20 שעות הוראה כל אחת למקצוע מו"ט חט"ב בכיתות ז, ולצידן הערכות נלוות.

בחינה, עריכה והטמעה של יחידות ההוראה בשיתוף עם מורים בחט"ב.
 

עריכת מחקר על התוצאות החינוכיות של לימוד יחידות א"ג ועל הגורמים המשפיעים על ההיתכנות ועל האיכות של חוויות למידה מוכוונות-א"ג במו"ט בחט"ב.