על הפרויקט

עקרונות פיתוח

עקרונות פיתוח מרכזיות

Learning experience contextualized in the issue

חוויות למידה המציגות את הסוגיות בהקשרן

 • תשומת לב ליחסים בין הגלובלי למקומי
 • הזדמנויות לבחינת הממדים המוסריים, הפוליטיים והכלכליים של הסוגיה
 • בחינת המגבלות של המדע וזמינותו ככלי לפתרון הבעיה

Culturally responsive

רגישות תרבותית

 • התייחסות לסוגיות של שוויון הזדמנויות
 • קידום צדק חברתי
 • חיבור לחוויות התלמידים, בבית ובקהילה

Practice oriented

פרקטיקות מדעיות

 • מידול (modeling)
 • ארגומנטציה
 • חקר מדעי
 • שימוש בנתונים ציבוריים

Prioritize student voice

תעדוף קולם של התלמידים

 • פיתוח פעלנות והנעה לפעולה (agency)
 • דיונים כיתתיים
 • התבססות על החוויות והרקע של התלמידים
 • פעילויות מסכמות בהדגשת פתרונות ונקודות מבט של תלמידים

לכידות בין יחידות ההוראה (קשרים בין יחידות והיבנות היחידות זו על זו)

עקרונות פיתוח נוספות

Included in every GC unit

בכל יחידת א"ג

 • הערכה מעצבת
 • הדגשת הזדמנויות מקצועיות

Look for opportunities

חיפוש הזדמנויות

 • אוריינות מידע ומדיה
 • חיבור למומחים חיצוניים
 • הבלטת טכנולוגיות שעשויות לסייע בפתרון בעיות

Design for teachers

מענה לצרכים של מורים:

 • התאמות אפשריות
 • חומרי רקע למורים