Group 4096

אודות

הוועדה המארגנת במחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע:

  • פרופ' ירון להבי – מנהל המרכז הארצי למורי הפיזיקה
  •  ד"ר סמדר לוי – מנהלת קהילות מורי הפיזיקה, המחלקה להוראת המדעים
  • יוכבד ברסטל –  המרכז הארצי למורי הפיזיקה
  • שירי ירמולובסקי – רכזת מנהלית, קבוצת הפיזיקה
  • פרופ' עידית ירושלמי – ראש קבוצת הפיזיקה, המחלקה להוראת המדעים
 

תודות

אנו מבקשים להודות לכל מי שטרחו להוציא אל הפועל את כנס עמוס דה-שליט תשפ"ד- המפגש השנתי של מורי הפיזיקה והקהילות 5.3.2024. תודה לקרן עמוס דה-שליט ולחברי ועדת הפרס, למרכז להוראת המדעים (מל"מ), למציגי הפעילויות במושבים המקבילים, ולמובילי קהילות המורים. תודה ליחידת התמיכה הטכנולוגית ולמחלקת הגרפיקה במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע:
  • מרינה ארמיאץ' – מאפיינת ומנהלת פרויקטים טכנו-פדגוגיים
  • ענבל ברד – ראש צוות תמיכה והדרכה בשירותי מחקר
  • ד"ר עדי קידרון – ראש יחידת טכנולוגיות בחינוך
  • מור מוריה שיפוני, עדנה רולניק –  גרפיקאיות
כל הזכויות שמורות למחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע