Group 4096

הכנס השנתי הארצי המקוון של מורי הפיזיקה

מושב פרס עמוס דה-שליט | 11:00 - 09:30

מנחה: פרופ׳ עידית ירושלמי, מכון ויצמן למדע

כל הזכויות שמורות למחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע