Group 4096

הכנס השנתי הארצי המקוון של מורי הפיזיקה

מושבים מקבילים לפני הצהריים​

סבב 1 - 11:45 - 11:15

הופכים את הלמידה מרחוק לקרוב: נדון בשאלה מהם המרכיבים העיקריים הנחוצים בשיעור מקוון באמצעות מספר דוגמאות, תוך שימוש ב"כרטיסי כניסה" ועוד

קובי שוורצבורד

עמית יוסוביץ: "מדידה מרחוק באמצעות direct measurement videos" – אציג
התנסות במדידה באמצעות סרטוני וידאו. פעילות שניתן לשלוח לתלמידים ללמידה מרחוק באמצעות סרטוני וידיאו בהילוך איטי
עליזה רוט: "הגבלת שני מטרים? לא בחדרים המקוונים – ניסוי מעבדה בנפרד, אך יחד בימים של הוראה מקוונת" – אתאר פעילות שכוללת ניסוי אישי של כל תלמידה בבית, עבודה בקבוצות קטנות בחדריzoom  ריכוז תוצאות ולימוד כיתתי

עמית יוסביץ׳
עליזה רוט

פרויקטים בפיזיקה בגישה חוקרת

פתחי שלבי

גילית פורת ומיכל ולטר: "בעיניים פקוחות" – נציג שתי פעילויות שניתן לשלב בתחילת רצף הלמידה באלקטרוסטטיקה, מבוא וחוק קולון בעזרת גאוגברה והתנסות באמצעים הזמינים בכל בית
מיטל הנס: "מרעננים זיכרון" – סוף השנה הגיע, התלמידים "שכחו אלקטרוסטטיקה" … נציג דוגמא לשיעור לרענון הנושא

גילית פורת, מיכל וולטר ומיטל הנס

אנטרופיה כמדד לאופי של תהליכים פיסיקליים וכלי לטיפול בתפיסות שגויות. דוגמאות של חום וקול

אלכסנדר וולפסון

נציג את הפעילות הגנרית "הפיזיקה של הסרטון" לניתוח שיטתי של סרטון המתאר תופעה פיזיקאלית  ופעילות "נכון/לא נכון"  בהקשר של הדמייה.  נציע דרכים לשימוש מקוון בפעילויות

אסתר בגנו, חנה ברגר אסתי מגן וקורינה פולינגר

סבב 2 - 12:15 - 11:45

אציג דוגמאות להוראה מקוונת איטראקטיבית. באופטיקה: עדשות, במכניקה:אנרגיה ותנע ובמגנטיות: מעבר משדה מגנטי לכא"מ מושרה

גלינה פודלוב

למידה פעילה יוצרת ידע. נערוך ניסוי למדידת תאוצת הכובד, נדון ברעיונות ובגישות להוראה מרחוק של פיזיקה בגישה חוקרת: כלים, רעיונות, חומרי למידה

גנאדי אקסלרוד

פיזיקה נגישה לתלמידי הפריפריה: בהרצאה זו אציע דרכים להגביר את המוטיבציה של מורים עתידיים למדעים שלומדים פיזיקה כקורס חובה. בין היתר אציג ניסויים שניתן לבצע עם ציוד וחומרים זמינים בסביבה ביתית

סבינה דבורה סגרה

גילית פורת ומיכל ולטר: בעיניים פקוחות
נציג שתי פעילויות שניתן לשלב בתחילת רצף הלמידה באלקטרוסטטיקה, מבוא וחוק קולון בעזרת גאוגברה והתנסות באמצעים הזמינים בכל בית
מיטל הנס: מרעננים זיכרון
סוף השנה הגיע, התלמידים "שכחו אלקטרוסטטיקה" … נציג דוגמא לשיעור לרענון הנושא

גילית פורת, מיכל ולטר ומיטל הנס

אנטרופיה כמדד לאופי של תהליכים פיסיקליים וכלי לטיפול בתפיסות שגויות. דוגמאות של חום וקול

אלכסנדר וולפסון

זהורית קפאח: המטרות הפדגוגיות שלנו במעשה ההוראה הן רבות. אציג כיצד בחרתי ליישם כמה מהן בלמידה מרחוק.

אסתי מגן: כיצד לדעת בזמן אמת מה התלמידים מבינים?  אתאר שימוש במאגרי שאלות דיאגנוסטיות בפטל במהלך הוראת הנושא כא"מ מושרה

אסתי מגן
וזהורית קאפח

מושב ציוד לימודי וספרי לימוד​

12:45 - 12:15

רובינשטיין
כרמי אינטרלאב​
ענבל ישראל
כל הזכויות שמורות למחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע