Group 4096

הכנס השנתי הארצי המקוון של מורי הפיזיקה

שיחת מפמ״ר | 16:30 - 15:30

ד״ר צביקה אריכא, מפמ״ר פיזיקה, משרד החינוך
ד״ר אורנה בלומברגר, במעמד מפמ״ר פיזיקה, משרד החינוך
כל הזכויות שמורות למחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע